Защита на личните данни

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политика за поверителност на личните данни във ЕТ КИК-Къню Кънев

 

ЕТ КИК-Къню Кънев зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира максимална степен на сигурност и защита на личните данни, съгласно с изискванията на Закона за защита личните данни и приложимите към него наредби, директиви и регламенти, обработвани при онлайн пазаруване на нашия уебсайт: www.proton-bg.com

Моля. прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политика за защита на личните данни на физически лица-крайни потребители. В случай, че не сте съгласни с условията няма възможност да използвате сайта. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

Настоящата Политика за поверителност на личните данни се изготвя въз основа на действащото законодателство в Република България за защита на личните данни. При обработване на лични данни,  ЕТ КИК-Къню Кънев

спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително Регламент 2016/679 ЕС.

Съгласно разпоредбите на Регламент 2016/679 ЕС, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. За обработка на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни се счита: „Обработване на лични данни“ е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

 1. Групи лица, за които се събират данни:

Във връзка с предоставяната възможност за онлайн поръчка на уебсайта www.proton-bg.com.  ЕТ КИК-Къню Кънев обработва информация относно следните субекти на данни:

1. Физически лица, ползватели на сайта с регистрация, като потребители.

2. Физически лица, ползватели на сайта без регистрация.

3. Физически лица, отправили запитвания(вкл. чрез обаждане) и кореспонденция отправени към ЕТ КИК-Къню Кънев.

4. Физически лица, информация, за които се съдържа в запитвания и водена кореспонденция отправени към ЕТ КИК-Къню Кънев .Вие сами решавате дали и как да използвате Услугата за онлайн пазаруване, предоставена чрез нашата интернет страница. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

 1. Кой обработва личните Ви данни ЕТ КИК-Къню Кънев е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с 826000741, което събира, обработва Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност.Може да се свържете с нас на адреса на упражняване на дейността:Телефон за контакт: 0899162600, 084660342 
 2. Email: anatolili@abv.bg
 3. Гр, Разград ул. Васил Левски” 2 вх. А, ап. 2
 4. ЕТ КИК-Къню Кънев е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
 5.  
 1. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработвамеДоброволно предоставените от Вас данни, необходими ни за идентификация и изпълнение на доставка на направената от вас поръчка на определен артикул от нашата онлайн платформа за пазаруване. Такива данни са:- Данни от създаден профил в нашият уебсайт – потребителско име, история на заявките/поръчките.
 2. - Данни, събирани при плащане, направено към ЕТ КИК-Къню Кънев , по начина, посочен в правилата за онлайн пазаруване на www.proton-bg.com 
 3. - Име и фамилия, адрес за доставка, телефон за връзка, адрес на електронна поща.
 4. В зависимост от конкретните цели и основания, ЕТ КИК-Къню Кънев обработва посочените по-долу данни самостоятелно:
 1. Цели и правни основания за обработване на личните данни:- Идентифициране на клиент при: регистриране като нов потребител в нашия уебсайт, изпълнение на поръчки за покупка на артикул чрез онлайн платформата.- Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до уебсайта ни.ЕТ КИК-Къню Кънев  обработва съответните лични данни, предоставени с изрично съгласие на субекта на лични данни за тяхното обработване за следните цели: ЕТ КИК-Къню Кънев съхранява личните Ви данни за срок от 6 месеца от направена последна поръчка, след което автоматично се изтриват. Фирма ЕТ КИК-Къню Кънев НЕ задължава никой да предостави лични данни при онлайн поръчка. Даването им е изцяло доброволно.Съгласно разпоредбите на чл. 28а и чл. 34б ЗЗЛД Вие като субект на личните данни имате следните права:1. заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на този закон; Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Правото на достъп по чл. 26 и правата по чл. 28а се осъществяват с писмено заявление до администратора на лични данни.(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Заявлението по ал. 1 се отправя лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно. Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) (1) Заявлението по чл. 29 съдържа:2. описание на искането;4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.(3) Заявленията по чл. 29 се завеждат в регистър от администратора. (2) Физическото лице може да поиска копие от обработваните лични данни на предпочитан носител или предоставяне по електронен път, освен в случаите, когато това е забранено от закон. Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) (1) В случаите по чл. 28, ал. 1 администраторът на лични данни или изрично оправомощено от него лице разглежда заявлението по чл. 29 и се произнася в 14-дневен срок от неговото подаване.(3) (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 14.10.2016 г.) В 14-дневен срок администраторът или изрично оправомощено от него длъжностно лице взема решение за предоставянето на пълна или частична информация по чл. 28, ал. 1 на заявителя или мотивирано отказва предоставянето ?.(5) (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 14.10.2016 г.) В случаите по чл. 28а, т. 2 администраторът на лични данни или изрично оправомощено от него длъжностно лице взема решение в 14-дневен срок и незабавно уведомява третите лица или мотивирано отказва да извърши уведомяването. (2) Уведомяването по ал. 1 е лично срещу подпис или по пощата с обратна разписка. Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Администраторът отказва достъп до лични данни, когато те не съществуват или предоставянето им е забранено със закон.(3) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.) Администраторът отказва пълно или частично предоставяне на данни на лицето, за което те се отнасят, когато от това би възникнала опасност за отбраната или националната сигурност или за защитата на класифицираната информация и това е предвидено в специален закон.1. това би попречило на предотвратяването или разкриването на престъпления, на провеждането на наказателно производство или на изпълнението на наказания;а) националната сигурност;в) лицето, за което се отнасят данните. Чл. 34а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) (1) Физическото лице, за което се отнасят данните, има право да:2. възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;(2) Администраторът уведомява физическото лице за правата му по ал. 1, т. 2 и 3. 1. има правни или други съществени последици за физическото лице, и(2) Алинея 1 не се прилага, когато решението е:2. уредено в закон, предвиждащ и мерки за защита на законните интереси на лицето. 
 2. (3) Физическото лице има право да поиска от администратора да преразгледа решението, прието в нарушение на ал. 1.
 3. 1. взето по време на сключването или изпълнението на договор, при условие че подадената от съответното физическо лице молба за сключване или изпълнение на договора е била удовлетворена или че съществуват подходящи мерки, гарантиращи законните му интереси;
 4. 2. е основано единствено на автоматизирано обработване на лични данни, предназначено да оценява лични характеристики на физическото лице.
 5. Чл. 34б. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) (1) Решението на администратора е недопустимо, когато:
 6.  
 7. 3. бъде уведомено, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите по т. 2, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.
 8. 1. възрази пред администратора срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
 9.  
 10. (5) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г.) Администраторът, който е получил данни по чл. 1, ал. 6, не информира лицето, за което се отнасят данните, ако това е указано изрично от предоставящия данните.
 11. б) обществения ред;
 12. 2. това е необходимо за защита на:
 13. (4) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г.) Администраторът отказва пълно или частично предоставяне на данни, получени по чл. 1, ал. 6, на лицето, за което те се отнасят, в случаите, когато:
 14. (2) (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.)
 15.  
 16. (3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Липсата на уведомление по ал. 1 се смята за отказ.
 17. Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 14.10.2016 г.) Администраторът на лични данни или изрично оправомощено от него длъжностно лице писмено уведомява заявителя за решението или отказа си по чл. 32, ал. 3 - 5 в съответния срок.
 18.  
 19. (4) (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 14.10.2016 г.) В случаите по чл. 28а, т. 1 администраторът или изрично оправомощено от него длъжностно лице взема решение и извършва съответното действие в 14-дневен срок от подаване на заявлението по чл. 29 или мотивирано отказва извършването му.
 20. (2) (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 14.10.2016 г.) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен от администратора или от изрично оправомощено от него длъжностно лице до 30 дни в случаите по чл. 28, ал. 1, т. 1 и 2, когато обективно се изисква по-дълъг срок за събирането на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността на администратора.
 21.  
 22. (3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Администраторът на лични данни е длъжен да се съобрази с предпочитаната от заявителя форма на предоставяне на информацията по чл. 28, ал. 1.
 23. Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Информацията по чл. 28, ал. 1 може да бъде предоставена под формата на устна или писмена справка или на преглед на данните от съответното физическо лице или от изрично упълномощено от него друго лице.
 24.  
 25. (2) При подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално завереното пълномощно.
 26. 3. предпочитана форма за предоставяне на информацията по чл. 28, ал. 1;
 27. 1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
 28.  
 29. (4) (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.)
 30. (2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) Заявление може да бъде отправено и по електронен път подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
 31.  
 32. 2. уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с т. 1, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.
 33. Чл. 28а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Физическото лице има право по всяко време да поиска от администратора да:
 34.  
 35. В случай на съхраняване на лични данни поради законови изисквания, то те се съхраняват от оторизирана за това счетоводна фирма, която носи отговорност за тях.
 36. ЕТ КИК-Къню Кънев не предоставя личните Ви данни на трети лица. Личните данни, които предоставяте са само и единствено с цел осъществяване на направена от Вас поръчка от онлайн магазина ни и доставянето й до Вас като поръчител. След постигане на крайния резултат/получаване на поръчаната от Вас стока/, ЕТ КИК-Къню Кънев не запазва Вашите данни, освен ако Вие не се регистрирате като наш „клиент“ и доброволно дадете съгласието си да запазим вашите данни.
 37. - Осъществяване на онлайн търговия чрез нашия уебсайт.
 38. В изпълнение на свои законови задължения, ЕТ КИК-Къню Кънев обработва данните ви за следните цели:
 39. - Актуализиране на Вашите лични данни или информация за извършените от Вас покупки.
 40. Обработване на данните, което е необходимо за постигане целите на онлайн търговията:
 1. Политика за ползване на бисквитки /cookies/Тук може да се запознаете с ползваните бисквитки и други технологии за съхранение на информацията във връзка с предоставяните услуги в сайта www.proton-bg.com.„Бисквитките” са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузъра на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките” е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки” имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките” можете да намерите в Интернет.Ние използваме „бисквитки” на този Уебсайт предимно с цел улесняване ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез „бисквитките” на сайта на „ЕТ КИК-Къню Кънев“ не може да Ви идентифицира като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки” обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.Сесийни „бисквитки”Постоянни „бисквитки”Проследяването на тази функция ни дава възможност да правим подобрения на нашия Уебсайт, включително да разширяваме съдържанието му. Срокът за съхранение на тези „бисквитки” варира според конкретното им предназначение.Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки” от специално създадена за тази цел папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки”, да изтриете всички или част от тях или да зададете настройки на Вашите предпочитания за използване на „бисквитки” преди да инициирате посещение на „ЕТ КИК-Къню Кънев“. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. майте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.Важно: политиката влиза в сила от 25 май 2018г.С прочитането на политиката за поверителност на лични данни и доброволното Ви съгласие за обработка на лични данни, чрез специално изготвена за това декларация, Вие декларирате съгласието си да предоставите горепосочените данни, за да бъдат осъществени целите на онлайн търговията.ДекларацияСъгласен/на съм ЕТ КИК-Къню Кънев да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни във връзка с осъществяване на направена от мен онлайн поръчка от платформата на електронния магазин на ЕТ КИК-Къню Кънев Запознат/а съм с:- Доброволния характер на предоставянето на данните.С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. 
 2.  
 3. - Правото ми на достъп и на коригиране на събраните данни.
 4. - Целта и средствата за обработка на личните ми данни.
 5. Декларирам:
 6.  
 7.  
 8. Всички „бисквитки“, които се ползват на този Уебсайт се заличават/изтриват автоматично след определен период от време. Този период варира до 365 дни според предназначението на конкретната „бисквитка“.
 9. Изключване или блокиране на „бисквитки”
 10. Как мога да управлявам използването на „бисквитки” от този Уебсайт?
 11. Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, например анализиране на посещенията на сайта, как сте достигнали до Уебсайта ни, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали и накъде сте се насочили през този Уебсайт.
 12. Този тип „бисквитки” Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузър. Информацията, която се съхранява чрез тях е какви продукти сте добавили в количката на електронния магазин, кои страници сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Те не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.
 13. Какви „бисквитки” се използват на този Уебсайт?
 14. Как се използват „бисквитките” на този Уебсайт?
 15. Използване на „бисквитки”